BELEID: inzake organisatie evt. THUIS-(oefen)wedstrijden:

Onderstaand een paar zaken welke door de teams/leiding zélf “geregeld” en “afgedekt” dienen te worden. E.e.a. spreekt wellicht voor de meesten onder jullie voor zich – maar toch noem ik ze volledigheidshalve nog even!

Normaal gesproken dient het volgende te gebeuren qua procedure in dezen:

1) De desbetreffende (Oefen-)wedstrijd ook doorgegeven aan:

De consul(s): (= Peter v. Dijk; geesje.vandijk@hotmail.nl of; 06-54771177 dan wel Ton Fleer; ahmfleer@gmail.com of; 06-27298246) Vraag de consul of het mogelijk is om te voetballen qua veldgesteldheid/-belasting. Hij keurt/beoordeelt de velden nl. of ze geschikt zijn om op te voetballen! En vraag tevens even op welk veld (1 of 2) hij ‘t liefst heeft dat de wedstrijd gepeeld wordt! Ook kan er bijvb. zomers een beregeningsschema van kracht zijn waarmee rekening gehouden dient te worden.

De wedstrijdsecretaris (jeugd/senioren): Verifieer bij deze persoon of zo’n wedstrijd ook bij ons op de accommodatie “past”! Die kan nl. zien/vaststellen of een dergelijke inplanning van zo’n oefenwedstrijd niet tot problemen leidt op onze accommodatie! Dus graag éérst even checken/afstemmen alvorens wat vast te leggen!

De kantinecommissie: Na goedkeuring van de oefenwedstrijd door bovenstaanden even met de Kantinecommissie overleggen omtrent de bardienst op die dag! Mogelijk kan dit trouwens door ‘t desbetreffende team evt. zélf opgepakt & afgedekt worden – maar dat moet men zelf bekijken/overleggen met hen. Neemt niet weg dat er natuurlijk in deze zin uiteraard wel “iets” geregeld dient te worden. De kantine is niet maar vanzelfsprekend (tijdig)open & bemand”! Maar dat lijkt me logisch!

Dries Schokker: Afspraak maken omtrent ’t ophalen van de “kas & sleutels”. → Graag “tijdig” doen - dit kan uiteraard niet op het laatste moment! E.e.a. uiteraard i.v.m. het feit dat hij de kas moet klaarmaken maar tevens omdat hij vanzelfsprekend ook niet altijd thuis is/zal zijn! Kortom een goede “ophaal-afspraak” tussen hem en jullie afspreken is een vereiste! 

Bouke Braad: → E.e.a. voor als je de oefenwedstrijd graag wilt laten toevoegen "toevoegen" aan 't Wedstrijdprogramma wat op onze  F.C.-website te zien valt (dit kan hij nl. laten opnemen via het invullen van de oefenwedstrijdgegevens via de KNVB-dataservice (doorgeven: Datum, Tijd, Teams etc.))!

Lijnentrekker (kalker): → E.e.a. i.v.m. (evt.) te "trekken belijning" op 't veld!

Het bestuur: → E.e.a. i.v.m. (evt.) andere geplande accommodatiezaken!

2) Verder zélf zorgdragen voor evt. andere personele bezetting, waaronder (altijd om denken!):
- Scheidsrechter.
- Grensrechter(s).
- Evt. andere “benodigde” mensen.

3) Afstemming/Rekening houden met “trainende” teams: Het kan zo zijn dat er oefenwedstrijden gepland worden op dagen dat er bij ons ook wordt getraind namelijk. Graag even checken wie op welk tijdstip traint op onze accommodatie en in die zin hier “rekening” mee houden! Goed kijken wanneer er ruimte is en wat handig is zodat er ruimte is (vooral qua kleedkamers/huisvesting,...maar soms ook qua veld,...wanneer men bijvb. op veld 1 & 2 zelfs traint bijvb.) voor een ieder (elftal) en men elkaar niet in de weg zit! Zo nodig even afstemming zoeken met elkaar als teams/leiding van betreffende elftallen! 

Wij gaan er als bestuur gevoeglijk vanuit dat men zulks in goed onderling overleg met elkaar kortsluit/afstemt en elkaar zal informeren! E.e.a uiteraard zoals gezegd om misverstanden en mogelijke problemen in die zin te voorkomen!! Dit BELEID is ook te vinden op onze website www.fcoldemarkt.nl – onder het tabblad; “Beleid”!

Wij hopen op een ieders medewerking in dezen.

Alvast bij voorbaat onze Hartelijke dank.

Het bestuur van F.C. Oldemarkt