“F.C. OLDEMARKT” te Oldemarkt –Gemeente Steenwijkerland

Privacy Policy

F.C. Oldemarkt hecht veel waarde aan bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy informeren wij u helder en transparant hoe zorgvuldig wij omgaan met uw persoonsgegevens en zo uw privacy te waarborgen. F.C. Oldemarkt houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wat in ieder geval betekent dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

F.C. Oldemarkt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zijn er na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, nog vragen dan kunt u ons benaderen via de contactgegevens aan het einde van dit document.

Verwerking persoonsgegevens van leden, donateurs, vrijwilligers, trainers, leveranciers en sponsoren

F.C. Oldemarkt verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de onderstaande doelstelling(en): Administratieve doeleinden;

Communicatie over verenigingsaangelegenheden;

Uitvoering geven aan overeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst (lidmaatschap, sponsoring, uitvoering van opdracht/levering) naar aanleiding waarvan F.C. Oldemarkt het volgende van u kan vragen:

Voorna(a)m(en), tussenvoegsel(s). Achterna(a)m(en); Adres
Telefoonnummer(s);
E-mailadres(sen);

Geslacht; Geboortedatum; Pasfoto (zelfgemaakt)

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor onbepaalde tijd ten behoeve van de historische functie van F.C. Oldemarkt.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen. Zo’n derde partij kunnen wij bijvoorbeeld gebruiken / inschakelen voor:

Het uitvoeren van de loonadministratie
Het uitvoeren van fysiotherapiebehandelingen
Het administreren en verzekeren van leden bij de KNVB

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen waarmee wel zo’n overeenkomst is gesloten maken de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld als de politie in het kader van een onderzoek (persoon)gegevens bij ons opvraagt, in een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) alleen na schriftelijke toestemming van een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

F.C. Oldemarkt kan persoonsgegevens langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist voor het bewaren van collectieve geschiedenis van de F.C. Oldemarkt en bijvoorbeeld voor het eenvoudiger kunnen uitnodigen bij een reünie.

Beveiliging

Wij hebben passende technische, organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld de onderstaande maatregelen;

Alle personen die namens F.C. Oldemarkt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We anonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en/of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben en kunt bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of via uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen uzelf te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens voetbalvereniging F.C. Oldemarkt

Secretariaat – postadres : Tobi Schokker, Burgemeester Kuiperslaan 96, 8375 BP Oldemarkt, Mailadres : secretaris@fcoldemarkt.nl Telefoon: 06-15277165 / 0561-451412

V.w.b. "Persoonlijke instellingen wijzigen van kinderen onder 16 jaar":

Voor nadere uitleg hieromtrent → Zie onderstaande Link:

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149838-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar

 

 

 

Kalender/Agenda

31 mei schoolvoetbal @ FC Oldemarkt!

Hoofdsponsor

Laatste fotos

Sponsoren