Notulen: ALV 13 nov. 2020 (geen fysieke ALV i.v.m. Corona)

Lees verder bij "lees meer".

NOTULEN; → c.q. de gestuurde ALV-brief van 13 november 2020 (i.v.m. Corona – geen fysieke ALV). In die zin is er destijds uiteraard ook NIET écht genotuleerd natuurlijk. DIt is derhalve dan ook geen échte notulen in die zin. Volledigheidshalve in dit kader echter wel even deze deze brief hier opgenomen. Anders als anders,....maar 't is dus even wat 't is in die zin. Wij hopen u te kunnen begroeten bij de a.s. ALV op 29 okt. '21. 


Beste sportvriend(in),

Gelet op de laatste ontwikkelingen, maatregelen en onzekere vooruitzichten in deze bijzondere tijden van het Coronavirus proberen we als bestuur van onze vereniging zo goed mogelijk invulling te geven aan onze taken. Dat dit minder makkelijk gaat dan in de tijd voor het uitbreken van het Coronavirus zal jullie duidelijk zijn. Volgens goed gebruik houdt onze vereniging jaarlijks haar Algemene Ledenvergadering. Hiervoor worden jullie elk jaar uitgenodigd. Echter voorlopig is ’t houden van een dergelijke bijeenkomst fysiek gezien niet mogelijk.
Als bestuur hebben we nagedacht hoe we toch een ledenvergadering kunnen houden. Dit zou eventueel via een “online”-bijeenkomst kunnen - echter we weten zéker dat niet alle leden hier voldoende kennis en ervaring mee hebben. Hierdoor zullen zij niet meedoen aan de vergadering. Dat vinden we uiteraard onwenselijk. Als bestuur vinden wij het echter heel belangrijk dat jullie als lid zijnde ook dit jaar en in deze tijd bijgepraat worden over het afgelopen seizoen en de plannen voor ‘t komende seizoen. In die hoedanigheid hebben wij als bestuur zijnde uiteraard gekeken naar een ander alternatief en hebben wij, bij wijze van uitzondering, besloten om dit jaar te kiezen voor een schriftelijke afdoening van onze Algemene Ledenvergadering middels déze inhoudelijke brief. Ons inziens leent deze vorm zich gezien de afgelopen bijzondere periode hier trouwens ook prima voor!
In deze brief is de informatie vastgelegd welke anders gepresenteerd zou worden door het bestuur tijdens de ALV. De opzet is in dit geval noodgedwongen ietwat afwijkend maar volgens ons vast duidelijk & herkenbaar voor een ieder! Voor vragen over de inhoud van deze brief of iets anders met betrekking tot de vereniging kun je terecht bij één van de bestuursleden. Het bestuur heeft ernaar gestreefd om met deze (nood)-oplossing een zo goed mogelijke invulling te geven aan de ALV. Uitgaande van jullie begrip in dezen gaan we er ondertussen uiteraard wél vanuit dat we elkaar volgend jaar weer in ‘t écht mogen en kunnen begroeten op de ALV!


“OPZET & INHOUD ALV”


1)- OPENING (& ingekomen stukken):
Bij dezen is de ALV geopend en heten wij jullie als “lezers” welkom in die zin. Ingekomen stukken zijn er niet!

2)- NOTULEN (van de ALV d.d. 29 nov. 2019):
Deze zijn bijgevoegd als bijlage bij deze brief!

3)- BENOEMING LEDEN ALGEMEEN & DAGELIJKS BESTUUR:
Er is in dit geval niemand kiesbaar, herkiesbaar of aftredend. In die zin is er dan ook géén wijziging in de bestuurssamenstelling zoals die nu is. Derhalve zijn er dan ook geen “benoemingen” aan de orde!

5)- FINANCIЁN (Jaarrekening ‘19-‘20, begroting ’20-‘21 + goedkeuring kascommissie + nieuw kascommissielid):
Het resultaat van het seizoen 2019-2020 is voor de voetbal/FCO positief, te weten + € 4.115,- en voor de kantine negatief, te weten - €5.431,-. Voornamelijk de kantine heeft erg te lijden onder de huidige Coronaproblematiek: weinig inkomsten, maar nog wel de vaste lasten.


Subsidie regelingen: Voor zowel de Voetbal als de kantinestichting hebben wij € 4,000,- subsidie ontvangen middels de TOGS regeling. Deze hebben wij ook hard nodig gehad. Er lopen nog aanvragen voor de volgende subsidies regelingen: TASO (voetbal) TVL (kantine) en TVS (SSO). Hier hebben wij tot op heden nog geen uitsluitsel van of deze subsidies worden toegekend.

Ook het huidige seizoen zal, met name voor de kantinestichting, een zwaar jaar worden aangezien de kantine maar kort open is geweest en de verwachting is dat hij nog lang gesloten zal blijven. Wanneer er geen subsidies worden toegekend is de verwachting dat de voetbal € 3.125,- in de plus draait, en de kantine € 11.453,- in de min. Wij kunnen dus elke manier van subsidies en/of sponsoring hard gebruiken.


Kascontrole: Op 8-11-20 hebben Marcel de Jong en Jisse Bos de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben de stukken goedgekeurd en decharge verleend aan de penningmeester.

Nieuw kascommissielid: Marcel de Jong heeft de 2 jaar de kascontrole uitgevoerd, bedankt Marcel. Hiervoor komt Folkert Postma in de plaats.4)- INFORMATIE
(terugblik afgelopen seizoen & toekomstblik → door de voorzitter):
Voor iedereen die wat met de FC te maken heeft was het een érg bijzonder jaar! En dus ook voor mij in m’n 1e jaar als voorzitter. Toen ik aantrad voetbalden we nog gewoon! En 2020 begon dan ook zoals altijd. Er werd getraind, gevoetbald, contract met de trainer verlengd en alles verliep zoals ’t ieder jaar gaat. Ieder heeft zijn taak en doet wat er gedaan moet worden - prima dus en niks aparts! → Of toch ……??

â–º Doelen:→ Ja, …’n klein dingetje. FCO bleek nl. over te kleine jeugddoelen te beschikken. Hoe dit heeft kunnen gebeuren(?)doet er op dat moment ook niet meer toe, maar er is vlot geschakeld om andere doelen te regelen. Offertes opgevraagd; - maar e.e.a. bleek nogal prijzig. Optie was om ‘t dan gefaseerd te doen. Maar ja, …wie krijgt dan de goede doelen én wie niet? Snel wat sponsoren benaderd en dankzij hen lukte het toch snel om de benodigde 8 doelen aan te schaffen! Nogmaals onze DANK hiervoor!

â–º Corona 1: → Tja,…en toen was er zo ineens die “pandemie” waar niemand op voorbereid was en die ook het voetbal hard raakte. Eerst werd er nog getraind en gevoetbald, …en toen ineens niet meer!, …daarna weer iets trainen, …maar uiteindelijk ’n raar einde van het seizoen! Wel érg bijzonder hoor dat er totaal niet meer gevoetbald werd. Uiteindelijk in goede samenwerking met de gemeente, die het groot onderhoud eerder is gaan uitvoeren, hebben we tòch nog de mogelijkheid weten te creëren om te kunnen trainen op ons BIJ-veld.
Zo hebben we als FC onze leden toch nog wat kunnen bieden op dit front. Dat ‘t geen superveld is, …ach dat was wel bekend! Maar als je nog “achter de vijver” hebt gevoetbald, …dan was dit veld bijna ‘n “biljartlaken”!
Alle teams hebben deze inspanningen gewaardeerd en er gretig gebruik van gemaakt (!) - goed om te zien!
Ondertussen …nog wel de hoop gehad dat er nog een gezelligheidstoernooi kon worden gehouden. Maar al snel werd duidelijk dat ook DAT er helaas niet meer in zat!

â–º Nieuw seizoen: → Alle spelers ingedeeld in nieuwe teams. Met de leiders, jeugdcommissie en technische commissie werd er zelfs weer een onder 15, onder 17 en onder 19 opgetuigd. Krap in de spelers, maar een dappere beslissing uiteindelijk en al met al ‘n mooie uitdaging voor zowel de spelers, leiders én de trainers. Op de valreep (na SUPER SNEL-overleg  met leiders, spelers & ouders!) nog een mooie “samenwerking” (omtrent 4 onder de 17 -spelers) met onze buurvereniging v.v. de Blesse aangegaan (win-win situatie)! Beetje schuiven met spelers was nodig - maar alles is mooi gelukt en in goede harmonie verlopen - complimenten!

â–º Kantine: → Helaas genoeg hadden we door ’t wegvallen van een aantal vaste krachten op dit front ook hierin een forse uitdaging liggen om stappen te zetten. E.e.a. kwam -weliswaar met reden- wat laat op gang maar uiteindelijk hebben we gezamenlijk kracht & flexibiliteit getoond en ook hierin weer goed weten te schakelen met elkaar. Het door jullie meegegeven leerpunt hierbij bleek de “communicatie” naar jullie als achterban (wat moet gedaan worden en wie kan ik benaderen etc.?) - nuttige feedback voor ons, ….waarvan wij hebben aangegeven deze handschoen (naar vermogen & zo goed mogelijk) op te zullen pakken voor ’t volgende seizoen!
Dat wij onze kantine puur door vrijwilligers laten bemensen heeft vanzelfsprekend een financiële reden. Maar aan de andere kant valt door ’n ieder vast ook te begrijpen dat wij als vereniging billijkheidshalve gewoonweg ook niet zònder de hulp van “ouders” kunnen op o.a. dit front. Hulp is trouwens op véle fronten welkom voor ons! Er zijn nog zat taken te vervullen binnen bestaande commissies maar ook op andere vlakken. Interesse? → Laat ’t ons weten!

  • Aandachtspunt: Dat we de kantine in eigen beheer hebben, wil niet zeggen dat er maar op los gefeest kan worden. Helaas hebben we ook afgelopen jaar toch weer moeten constateren dat er ‘n aantal mensen in onze gelederen zijn die de verantwoordelijkheid kennelijk niet kunnen dragen (“wie de schoen past - trekke hem aan!” → e.e.a. onder verwijzing naar onze brief aan alle seniorenleden van 4 sept. ’20 → gelieve deze nog eens goed te lezen qua afspraken!). In die zin hebben we al moeten besluiten om de muziek uit de kantine weg te halen, maar dan nog worden de afspraken niet nageleefd en wordt er gebruik gemaakt van o.a. eigen “geluids-dragers” (waarvan ook was aangegeven dat toch écht NIET de bedoeling is!)“onacceptabel” wat ons betreft! Dat daarbij de in ‘t verleden afgesproken sluitingstijden ook nog eens totaal uit ‘t oog worden verloren betreuren we dan ook ten zéérste. Dit zijn écht belangrijke aandachtspunten en we zullen hier intern dan ook zéker nog op terug komen!

    â–º
    Corona 2: → Na nét weer begonnen te zijn met elkaar ligt alles noodgedwongen alweer stil. Gelukkig mag er door de jeugd nog wel getraind worden. Sportief gezien natuurlijk erg zuur maar vanuit maatschappelijk- & gezondheids-oogpunt volledig te begrijpen uiteraard → ’t is helaas genoeg even niet anders!

â–º Toekomst: → In dit bijzondere jaar waarin eigenlijk amper gevoetbald is, hebben we samen met Olde Veste en Steenwijker Boys, het plan opgevat om de lampen op het trainingsveld te vervangen voor LED-verlichting. In ’t verlengde van onze reeds al “duurzame accommodatie” gezien natuurlijk een vrij logische & groene stap. Hiervoor zijn subsidies te verkrijgen. Maar o.i. dient de gemeente als “eigenaar” van de lampen hierin ook een bijdrage te leveren. De voordelen van LED zijn nl. evident en ‘t levert voor alle partijen een voordeel op! Met Olde Veste als grootste club in onze gemeente denken wij een goede gespreks- & onderhandelpartner te hebben gevonden in de gesprekken met de leverancier en gemeente. Als “evt. extra” proberen we dan ook een voetbalveld verlicht te krijgen. Dit vergroot nl. onze capaciteit qua speelmogelijkheden (inhaal/oefen) op ons sportpark. Met als potentieel bijkomend voordeel; …een hogere kantineomzet - waardoor we er financieel gezien in die zin ook weer iets aan hebben!

 

2.)          Notulen.
Van de ledenvergadering d.d. 29 november 2019.

 

3.)                Financiële gegevens.
a) - Jaarrekening 2019-2020 + verslag van de kascommissie en de begroting 2020-2021.

                b) - Verkiezing nieuw kascommissielid.

 

4.)                Benoeming leden algemeen bestuur*.
â–ª  Jeannet Bakker is tussentijds aftredend als algemeen bestuurslid en niet herkiesbaar.
â–ª Albert Brink is kiesbaar als algemeen bestuurslid. Het bestuur stelt voor om Albert Brink

                   te kiezen als algemeen bestuurslid.     

               

5.)                Benoeming leden dagelijks bestuur (DB)*.
â–ª  André Bus is tussentijds aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar.

                â–ª  Hans Meijerink is kiesbaar als voorzitter. Het bestuur stelt voor om Hans Meijerink te kiezen

                 als voorzitter.
6.)                Informatie.
                Informatie, mededelingen en ontwikkelingen aangaande de vereniging.

 

7.)                Vrijwilligers.
Dit punt wordt door de voorzitter nader uiteengezet en toegelicht.

 

8.)                Accommodatie.

De voorzitter zal de huidige stand van zaken, voortgang en evt. ontwikkelingen toelichten.

 

9.)          Obligaties.
                Trekking (5-10%) van de eerder uitgegeven obligaties.

 

10.)        Algemene rondvraag.

                Vragen en/of opmerkingen, suggesties van en door de leden.

 

11.)        Voorzitter sluit de vergadering af.

               

 

De financiële gegevens liggen op vrijdagavond 29 november 2019 vanaf 20.00u ter inzage.

Wij verzoeken u hier gepast mee om te gaan.

 

 

Na afloop van de vergadering wordt het spel “Rad van Avontuur”gespeeld.

 

Het bestuur rekent op uw komst, het is ook uw vergadering!
*N.B.; m.b.t. agendapunt 4 en 5, t.w.:

Verkiezing bestuursleden volgens de statuten, kandidaten c.q. tegenkandidaten schriftelijk indienen bij de secretaris vóór 29 november 2019 vergezeld van een ondertekening door 9 geldige stemmen (tot 18 jr. 1 stem en vanaf 18j r. 3 stemmen per lid) en een akkoordverklaring van de perso(o)n(en).

Kalender/Agenda

31 mei schoolvoetbal @ FC Oldemarkt!

Hoofdsponsor

Sponsoren

Volg ons!

Facebook Twitter